АДВОКАТ
ЗОЯ ЙОРДАНОВА
ЮРИДИЧЕСКИ
УСЛУГИ


Полезни връзки и партньори

 
 
     
 

Търговско, корпоративно, дружествено право

Адвокатската кантора предлага на клиентите си следните правни услуги:

 • Експресна регистрация на всички видове търговски дружества (Дружество с ограничена отговорност, Еднолично дружество с ограничена отговорност, Събирателно дружество, Командитно дружество, Командитно дружество с акции, Акционерно дружество), кооперации и еднолични търговци в цялата страна. По желание на клиента може да се включи и последващи регистрации и издаване на разрешения на регистрираното дружество или едноличен търговец по специалните закони, както и снабдяване с различни лицензи и разрешителни според действащото законодателство
 • Консултация и правна помощ относно регистрирането, пререгистрацията и промяната на сдружения с нестопанска цел в обществен или частен интерес. Учредяване на юридически лица с нестопанска цел /сдружения, фондации/ и политически партии
 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества, еднолични търговци, кооперации, юридически лица с нестопанска цел
 • Промяна в правния статус на търговците (наименование, седалище и адрес на управление, членски състав, управление, капитал), преобразуване /вливане, сливане, отделяне, разделяне, промяна на правната форма/, прекратяване – ликвидация и заличаване на търговци и търговски дружества, вписване на клонове
 • Изготвяне на необходимите документи за регистрирането и промени по вече регистрирани търговци и търговски дружества за прехвърляне чрез покупко-продажба или друга сделка и наследяване на дружествени дялове, покупко-продажба на търговски предприятия, увеличаване и намаляване на капитала, апортни вноски, подготовка, организация и провеждане на учредителни и Общи събрания на съдружниците или акционерите, събрания на Управителен съвет, Надзорен съвет, Съвет на директорите, изготвяне на договори за назначаване на членове на управителни органи
 • Изготвяне на търговски договори (като търговска продажба, договори за наем, аренда, изработка и услуга, комисионни, спедиционни договори, договори за превоз и лизинг, договор за търговско представителство и посредничество, запис на заповед, чек, менителница и други) и документи, свързани с ежедневната практика на търговеца, както и Участие и консултации в търговски преговори и сделки
 • Консултиране в областта на трудовоправните отношения на търговеца с неговите работници и служители и изготвяне на пакет документи, свързани с трудовите правоотношения
 • Изготвяне и вписване на обезпечения по договори
 • Представителство на клиентите в процедури по издаване на лицензи за дейности, които са на лицензионен режим съгласно българското законодателство
 • Изготвяне на тръжна документация
 • Процесуално представителство по искове между търговци
 • Обявяване на Годишните финансови отчети и Консолидираните финансови отчети и други актове в Търговския Регистър при Агенцията по Вписванията

За Ваше улеснение и удобство кантората предлага изброените услуги, както и друга правна помощ според специфичните нужди на клиентите си, занимаващи се с търговска дейност, комплексно правно обслужване в областта на търговското, дружественото и корпоративно право на абонаментен принцип. Съветът ни е – използвайте услугите на адвокат, който професионално и отговорно ще се отнесе към исканата от Вас регистрация. В нашата Адвокатска кантора прецизно и точно ще бъдат подготвени документите Ви, поради детайлното познаване на действащото законодателство и практика.


paragraph break

Нагоре

 
     

 
 
Copyright © 2022 Адвокат Зоя Йорданова.
Всички права запазени.
Web-design and SEO by Dji Design